Izračuni prostornine stoječih dreves

Navodila za uporabo spletne aplikacije

Prostornino stoječega drevesa lahko izračunamo na različne načine. Uporaba metode je odvisna od željene zanesljivosti izračuna in vhodnih podatkov, ki jih imamo na razpolago. Navadno so vhodni podatki: drevesna vrsta (DV), prsni premer (D1,3), višina drevesa (H) in dodatni premer, izmerjen na določeni višini x (Dx). Načelno več vhodnih podatkov pomeni zanesljivejši izračun prostornine na ravni posameznega drevesa. V spletni aplikaciji (http://shiny.gozdis.si/prostornine) so uporabnikom na voljo tri različne metode izračuna prostornine stoječih dreves: 1. s krivuljami za opis oblike debla (ang. t.i. taper functions), (Vonderach in sod., 2021), 2. z dvovhodnimi deblovnicami, (Kotar, 2003; Puhek, 2003), 3. z enovhodnimi deblovnicami (t.i. tarifami), (Kotar, 2003). Krivulje za opis oblike debel in dvovhodne deblovnice so prevzete iz nemških podatkov, tarife pa so po prilagojenih francoskih tarifah.


Krivulje za opis oblike debla

Vhodni podatek so drevesna vrsta (DV), prsni premer (D1,3) in višina (H). Pri uporabi KOOD lahko določimo tudi spodnjo in zgornjo omejitev premera ali višine, na podlagi katere bo nato izračunana prostornina. Vrednosti prostornine vsebujejo vso debeljad do 7 cm premera, s skorjo in brez panja. Privzete vrednosti so: spodnja omejitev 0,3 metra (t.j. višina panja oziroma sečnja višina) ter zgornja 7 cm premera s skorjo. Oba parametra se lahko poljubno prilagodi in morata imeti logične vrednosti. Če je spodnja omejitev za prostornino npr. 50 cm, mora biti zgornja vedno manjša od 50 cm (npr. 25 cm, kar vrne prostornino vse hlodovine med premeri 50 in 25 cm premera), enako velja, če namesto premerov uporabimo višine (npr. če nas zanima prostornina dela dreves med 1,3 in 6 metri višine). V aplikaciji je na voljo izbor 36 različnih drevesnih vrst oziroma skupin drevesnih vrst. V ozadju prostornine računa R knjižica rBDAT:

Christian Vonderach, Edgar Kublin, Bernhard Bösch and Gerald Kändler (2021), rBDAT: Implementation of BDAT Tree Taper Fortran Functions. R package version 0.9.8.: https://CRAN.R-project.org/package=rBDAT


Dvovhodne deblovnice (DD)

Vhodni podatek so drevesna vrsta (DV), prsni premer (D1,3) in višina (H). Vrednosti prostornine vsebujejo vso debeljad do 7 cm premera, s skorjo in brez panja. Če pri izboru drevesne vrste izberete 'ostale vrste', bo formula vrnila prostornino valja. Regresijske enačbe temeljijo na prirejenih nemških dvovhodnih deblovnicah (povprečne vrednosti za različna gozdna področja in starostne razrede) in so bile prevzete po Puhek (2003):

Kotar M. 2003. Gozdarski priročnik. 7. izdaja. Ljubljana, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 414 str.


Enovhodne deblovnice - prilagojene enotne francoske tarife (PEF)

Vhodni podatki so drevesna vrsta (DV), prsni premer (D1,3) in tarifni niz, ki ga določata vrsta (3 vrste) in razred tarif (20). Vrednosti prostornine vsebujejo vso debeljad do 7 cm premera, s skorjo in brez panja. Tarifni razredi so od 1 do 60, v razmikih po 20 si sledijo prirejene Alganove tablice za prebiralne (P) gozdove (oznaka razredov ZGS: 1-20), Čoklove tablice za gozdove prehodnih oblik (V) (oznaka razredov ZGS: 21-40) in prirejene Schaefferjeve tablice za enodobne (E) gozdove (oznaka razredov ZGS: 41-60).

Kotar M. 2003. Gozdarski priročnik. 7. izdaja. Ljubljana, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 414 str.


O spletni aplikaciji

Verzija 0.2 z dne 2022-03-16

Spletna aplikacija je bila razvita v okviru ciljnega raziskovalnega projekta Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo (V4-2017) na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju med Oddelkom za prirastoslovje in gojenje gozda ter Oddelkom za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Ocene prostornin so le informativne in lahko odstopajo od pravih vrednosti. Za napake pri izračunih prostornine ne odgovarjamo. Morebitno nedelovanje ali napake pri izračunih prosim sporočite na luka.krajnc(afna)gozdis.si. Avtorji: Luka Krajnc, Mitja Skudnik, Gal Kušar.Skupne prostornine po drevesni vrstiSkupne prostornine po drevesni vrsti